Referater

Der spises ved generalforsamlingen 2020

Årets Golfer 2020 Finn Andersen

   

Referat fra general forsamlingen d. 2/3  2020

Efter velkomst af formanden, gik vi over til selve generalforsamlingen.

Første punkt på dagsordenen var valg af dirigent og to stemme tællere, bestyrelsen foreslog Henning Seeding som dirigent og han blev valgt, de to stemmetællere blev Eigil Molin og Freddy Skov, da dette var overstået gik over til generalforsamlingen.

  Som var bestyrelsens beretning for året der var gået, her kunne formanden berette, at det er skønt med den store opbakning der havde været til de forskellig arrangementer, som der blev arrangeret, dette både hjemme og ude, dette må være matchudvalgets fortjeneste, udvalget står for turneringerne ude og hjemme, indtastning af score kort, samt de ting der følger med, derfor bad formanden Erik Peter – Christian og John om at komme op og modtage par flasker som en lille erkendtlig for det store arbejde de gør for senior klubben, det kører bare derudaf og tak til alle tre. Endvidere skulle Poul Böge have haft en flaske for køre vores hjemmeside , men han var ikke til stede, så den får han på et senere tidspunkt.

Sidste års, årets golfer Freddy Skov fik en kuglepen som et bevis på at han havde været årets golfer.

Vi havde også en sommerturnering kørende, med lidt færre hold end tidligere, men okay, denne blev vundet af Jacob Bo og Tonny Pedersen foran Eigil Paulsen og Sven Thorsen  tillykke til jer alle.

Som det næste vi skulle, var at finde den person der skulle være årets golfer, dette er altid svært, igen i år var en del om buddet, bestyrelsen valgte Finn Andersen Haslev, stort tillykke til Finn.

Sidst på året kom der en kedelig meddelelse fra Jens Enemark, at han trak sig fra bestyrelsen p.g.a.  sygdom,  det var en beslutning der ikke kunne ændres ifølge Jens, ærgerligt, men fuld respekt for det og tak til Jens for den tid han var medlem af bestyrelsen, i hans sted indtrådte Lene Svan i bestyrelsen.

Tak til bestyrelsen for det forgangne år.

Hermed overlod formanden beretningen til forsamlingen.

Der var ingen spørgsmål, så beretningen blev godkendt.

næste punkt var regnskabet, som blev godkendt med akklamationer.

Der var ingen indkomne forslag.

Det næste var valg til bestyrelsen, her var der genvalg af Carl Andreasen – Kurt Holm samt Lene Svan, som ny suplant valgtes Sven Nielsen.

Der var også genvalg af vores revisor Hans Thomsen.

Under eventuelt var der tak til bestyrelsen og matchudvalget fra Fin Kofod og Carl ønskede formanden tillykke med de 10 år som formand.

Formanden takkede dirigenten for afviklingen af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen havde Christian ordet for at give os det seneste nye i golf reglerne og formanden for hele klubben Jørgen Petersen orienterede om hvilke tanker der er om ændringer på vores bane fremad rettet.

 

Referat fra generalforsamling d. 4. marts 2019

       1. Valg af dirigent: Henning Seeding, som erklærer generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning:

Kent fortæller om den gode opbakning, der har været om klubbens aktiviteter, både turneringer og til hjælp på banen.

Sidste års " Årets golfer" , Vagn Christiansen, afleverer det synlige bevis, køllen, og får en kuglepen som minde.

Endvidere er der resultatet for sommerturneringen, hvor Kate og Lene har vundet suverænt.

Der er enkelte, som har udrettet mere end andre, heriblandt Poul Bøge, Erik P., Christian og John Nielsen. Kun de 2 første er til stede, og får overrakt et par gode flasker som tak.

Årets golfer, Freddy Skov, er desværre ikke til stede, og både han, Christian og John vil få deres kølle/ flasker ved en kommende turnering.

3. Regnskab:

Carl aflægger regnskab, som sædvanligt ser det fint ud, vi har 89 medlemmer og et pænt overskud. Det lykkedes ikke at få brugt det hele, men det skal nok komme. 

4. Indkomne forslag: ingen. 

5. Valg til bestyrelsen: alle, der er på valg,  genopstiller og bliver genvalgt. 

 

6. Revisor blev genvalgt

7. Evt: Lasse roser klubben, men vil gerne spille noget andet end stableford på almindelige mandage. Forslaget modtages positivt, og man vil kraftigt overveje det.

Endvidere opfordres medlemmerne til at bruge hjemmesiden, og især til at tilmelde sig arrangementer, før man møder op. 

Turneringer: Erik P. fortæller om sommerens turneringer, som starter 6. Maj, og oplyser endvidere om, at sommerturneringen allerede er lagt på golfbox.

Poul Bøge efterlyser en hjælper/elev, da han forudser, han måske ikke lever evigt. Er p.t. fuldt i stand til at varetage hjemmesiden, men vil gerne have denne fremtidssikret med en "vicewebmaster".

   

 

Referat fra generalforsamlingen d. 19/3 2018 

Efter formanden havde budt velkommen til vores generalforsamling gik vi over til dagsordenen. Det første punkt var valg af dirigent, her valgtes Niels Arne og til stemmetællere faldt valget på Mogens og Lars Ove, da dette var overstået gik vi videre i dagsordenen og som det næste var det beretningen, dette var formandens opgave: 

Året 2017 var lige som de foregående år rigtig god, alt der blev arrangeret af seniorklubben blev der bakket godt op om, det er jo ren fornøjelse for dem som står disse arrangementer, der er mange fra senior klubben der gør et rigtig stort stykke arbejde, blandt disse personer bliver der hvert år vagt en som årets golfer og sidste år faldt valget på Flemming Strøm, han blev kaldt frem for at modtage en lille erindring som tegn på at han har været årets golfer det foregående år.

Derefter berettede formanden om hvordan hændelsen angående Steen Ratche`s udtræden af bestyrelsen var forløbet og Kurt Holm overtog den ledige plads, endvidere omtalte formanden at vi har fået flere nye teesteder således at der er noget for alle, det er jo bare skønt. Der er jo som nævnt mange frivillige i seniorklubben og blandt disse personer skulle vi igen i år finde en person der gjorde sig fortjent at blive årets golfer, der var en del om buddet men kun en kan modtage denne om året, og valget faldt i år på Vagn Christiansen, stort tillykke.

Vi har i vores arrangementer en sommer turnering, også denne var der stor opbakning, der deltog 46 medlemmer på 23 hold og denne blev vundet af Bent og Eigil foran Bente og Poul også tillykke til Jer. Det skal også lige med, at da vi havde match med dameklubben, var der 64 deltagere.  Når jeg nu nævner at der er mange frivillige, skal det nævnes , at der kører et vinter hold – et bunkers hold, endvidere er der personer der hver mandag står for lodtrækning – for indtastning af scorekort –indtastning på vores hjemmeside – fotografering og præmier, disse personer blev kaldt frem for at modtage et par flasker for deres indsats, det drejede sig om Erik Peter –Christian – John og Poul Böge  Tak for jeres hjælp hver mandag. Som det sidste i beretningen bød formanden velkommen til vores nye green keepere Niels og Fabian som senere præsenterede sig selv, sluttelig ytrede en stor tak den siddende bestyrelse for godt samarbejde.

Der var ingen kommentarer eller indsigelse, så beretningen blev godkendt.

Næste punkt var regnskabet, som blev fremlagt at kassereren, her var heller ikke nogen kommentarer, men det var også et fint regnskab der viste overskud  FLOT. Der var ingen indkomne forslag, så vi gik videre i dagsordenen og det næst var valg:

Carl og Kurt blev genvalgt og ny valgt blev Jens Enemark, ny suppleant blev Lene Svan og Hans Thomsen blev genvalgt som revisor

Under eventuelt takkede formanden Erling Kragh for hans mange år i bestyrelsen, herefter havde Erik Peter ordet angående vores aktiviteter den kommende sæson og derefter havde Poul Böge ordet angående persondataloven. Generalforsamlingen vedtog, at vindere af turneringer fortsat kan vises med navn på hjemmesiden og evt. i pressen. Senere havde Niels greenkeeper ordet. Som det sidste takkede dirigenten for god ro og orden, som tak for hjælpen fik dirigenten en flaske.

Konstituering: Se under fanen ”Om Seniorklubben”.Referat fra generalforsamlingen 2017

Ca. 50 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen mandag den 13. marts.   Efter formandens velkomst, gik vi over til dagsordenen med valg af stemmetællere og dirigent. Sædvanen tro blev Niels Arne valgt som dirigent. Der efterfølgende gav ordet til formanden for beretningen for det forgangne år.

2. Bestyrelsen beretning for det forgangne år 2016.

Den forgangne sæson må siges at have været på højde med de foregående år med stort fremmøde hele året igennem også om vinteren og det er jo glædeligt for os alle, især for dem som arrangere de forskellige arrangementer. Der kom dog et ”skår i glæden ” hvis man kan sige det sådan, da der 22. juni indløb en meddelelse om at en af vore gode og aktive medlemmer, suppleant Hans Henrik Olsen var afgået ved døden, det var noget af en mavepuster til os alle.

Æret være Hans Henriks minde

Vi har i klubben en golfkølle der, som vandrepokal, uddeles til årets golfer, den blev sidste år tildelt Lars Ove. Der er en lille ting til Lars Ove som tegn på at han har været årets golfer, i form af en speciel kuglepen. I vinterhalvåret er der en arbejdsstyrke, fra Seniorklubben, som gør et rigtig stort frivilligt arbejde på banen, det er rigtig flot og imponerende, at folk ofrer deres fritid på dette, en stor tak til alle herfra.   At skulle udvælge en person som årets golfer er blevet sværere og sværere, der er jo mange om buddet, valget faldt i år på:   

Flemming Strøm Hansen.

Vores sommer turnering hvori 36 personer deltog, blev vundet af Poul og Bente foran Carl og Vagn, med Bent og Finn samt Lene og Birgitte på de efterfølgende pladser, stort tillykke til jer alle. Også vores tur til Møn havde stort fremmøde. 40 personer deltog i det meget omskiftelige vejr.

For at det hele i sådan en lille klub som vores kan fungere i hverdagen skal der helst være personer som har lyst til dette. Her er vi så heldige, at vi har tre personer der sørger for at tingene er op to date, hver gang der bliver kaldt til samling, og det er bare super, dette gælder hver mandag ved at indberette scorekort, tilrettelæggelse af turneringer samt sørger for sponserede præmier. Så Erik Peter, Christian og John fra turneringsudvalget, fik overrakt en lille erkendtlighed, i form af vin. Ligeledes siger vi tak til vores webmaster Poul Böge, som også fik et par flasker vin. En lidt kedelig ting er, at John Henriksen, vores mangeårige revisor, har meldt sig ud af golfklubben p. g. a. sit helbred.

Der skal ligeledes, herfra lyde en stor tak til vores greenkeepere for det flotte arbejde der udføres på vores baneanlæg.

3.   Kassereren, Carl, fremlagde årets regnskab, der kom ud med et lille, men forventet underskud på kr. 1.567,50. Beløbet blev fratrukket foreningens lille formue.

4.   Der var ingen indkomne forslag.

5.   Valg til bestyrelse og ny suppleant: Kent Kristensen og Mette Anholm blev genvalgt, og Kurt Holm nyvalgt som suppleant. Som ny revisor valgtes Hans Thomsen.

Generalforsamlingen afsluttedes med en orientering af Erik Peter, der fortalte lidt om den kommende sæsons aktiviteter. Hvorefter både dirigent og formand takkede for god ro og orden.

Bestyrelsens sammensætning kan ses under ”fanen Om Seniorklubben”.  

Webmaster.,                


Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen mandag den 04.04.2016                   

Efter velkomst til vores medlemmer og vores indbudte gæster: formanden for hovedklubben Jørgen Petersen og klub manager Claus Clausen, gik vi over til dagsordenen, her var første punkt valg af dirigent og to stemmetællere, fra bestyrelsen blev Niels Arne foreslået som dirigent og Christian og Henning som stemmetællere, da der ikke var andre forslag fra forsamlingen, blev disse valgt.

Første punkt bestyrelsens beretning blev i år fremlagt af næstformanden Erling :

Der har igen i den forgangne sæson været særdeles god opbakning om de forskellige arrangementer som seniorklubben stod for, dette gælder såvel ude som hjemme, i det forløbne år har vi  i gennemsnit været 45 personer, dette tal gælder på årsbasis det må siges at være flot, for at alle disse arrangementer kan fungere, skal der være et antal personer der sørger for at tingene er ok, disse personer er: Erik Peter – Christian  og  John , disse personer blev honoreret med et par flasker.

Sidste års modtager af årets golfer Evald Andersen modtog en lille erstatning som tegn på, at have været årets golfer, ja der var som det altid en del navne på bordet om hvem der skulle være årets golfer, det var en lettere bevæget Lars Ove Nielsen der blev modtageren, et STORT tillykke

Vi afholdt igen i den forgangne sæson en sommerturnering med 20 hold, det må siges at være fint, da det næste var halvdelen af seniorklubbens medlemmer der deltaget. Turneringen blev vundet af Bent/ Eigil foran Ole/ Gerd – Ebbe / Christian samt Bente/ Poul

Der var også en lille erkendtlighed til Poul Böge som gennem hele sæsonen har kørt vores hjemmeside og Tak for det.

Der er jo rigtig mange, der gør et stort stykke arbejde såvel sommer som vinter, det er noget der bliver lagt mærke til af de øvrige medlemmer, en stor tak til alle.

Det blev pointeret at vi hele denne sæson mødes kl.8.30 og slår ud kl.9.00

Efter denne beretning som blev godkendt var det kassererens tur, Carl fremlagde det reviderede regnskab der udviste et overskud 1100 kr. flot flot

Næste punkt var indkomne forslag, det var nemt for der var ingen

Punkt 5 var valg til bestyrelsen, suppleanter og revisor, det gik let og smertefrit der var genvalg over hele linjen, d.v.s. Carl - Steen – Erling til bestyrelsen og Hans Henrik som suppleant. John Henriksen blev genvalgt til revisor, så det var hurtigt overstået.

Som sidste punkt var der eventuelt, her havde Erik Peter med fremlæggelse af årets turneringer, det skal her siges at vi kun har et ude arrangement i år, da bestyrelsen mener, at der bliver rigelig at se til den kommende sæson, denne udematch foregår på Møn, efter at dette var blevet fremlagt havde vores formand ordet, hvor han takkede seniorklubbens medlemmer for deres store indsats gennem året.

Sluttelig takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden

Som tak til dirigenten overrakte Erling en lille flaske til Niels Arne.

Kent

Efter generalforsamlingen holdt vi konstituerende møde, med det resultat, at bestyrelsen fortsætter uforandret.

 

Generalforsamling 2015                              

                                                01.04.2015

Referat fra generalforsamlingen mandag den 30/3.      

             

Efter at formanden havde budt velkommen, bad han forsamlingen rejse sig, for mindes to af vore medlemmer som var afgået ved døden, det drejede sig om Bjørn Crone Nielsen der afgik ved døden i maj 2014 og Jørgen Søttrup Pedersen som afgik ved døden i januar 2015. Et ære være deres minde.

Herefter gik vi over til den egentlige dagsorden, første punkt var valg af dirigent og tostemmetællere. Dirigent blev Niels Arne og de to stemmetællere blev Lene Svan og Hanne Christiansen.

Beretningen blev et tilbage blik på det forgangne år, som på de fleste tiltag fra klubbens side var særdeles velbesøgt, dog med en enkelt undtagelse, undtagelsen var turen til Falster hvor vi kun var 19 personer, ærgerligt. Modsat var turen til Møn særdeles velbesøgt med 52 deltagere Flot.

Som alle ved har vi en golfkølle vandrende, som gives til den person som bliver valgt som årets golfer, det blev for året 2013 Poul Bøge, som modtog en lille erindring.

Der blev også i sæsonen 2014 afholdt en sommer turnering som blev vundet af Bent og Eigil foran Bente og Poul samt Betty og Hans Henrik og Ole og Gert. Tillykke til jer alle, håber vi ses i den kommende sæson.

Der er nogle personer, der uge efter uger gør et godt stykke arbejde, så som tilrettelægge matcher  indberette scorekort samt prøve at score gratis præmier, det er Erik Peter – Christian samt John Nielsen disse tre blev honoreret med et par flasker. Det næste var at finde en person som skulle være årets golfer var svært, da der var mange emner, det er ikke altid lige nemt, men en enig bestyrelse var enige om at det skulle være  Evald Andersen, det var en rørt person der modtog hæderen. Tillykke.

Der skal selvfølgelig også lyde en STOR TAK til alle dem der også gør et stort stykke arbejde med at renovere banen og hvad der ellers er at gøre. TAK til alle.

Det skal her nævnes, at der i december kom en mail fra Falster Golfklub, om at de ønskede en pause i vores venskabs kampe, da de havde så meget om ørerne så de ikke kunne afse tid til at mødes med os, dette har bestyrelsen taget til efterretning og meddelt dette til Falster.

Der var sidst på året en smule uro angående vores afvikling af golden buket turnering, det var formanden der havde ”kvajet” sig, men der er holdt et bestyrelses møde om dette således dette ikke gentager sig.

Det blev pointeret at vi i den kommende sæson slår ud kl. 9.00

Sluttelig ønskede formanden Erik Peter og Jørgen tillykke med valget.

Næste punkt på dagsordenen var fremlæggelse af det reviderede regnskab, som blev fremlagt af kassereren, det var et fint regnskab med en kassebeholdning på                               Kr. 2.445,49                  

Der efter nåede vi til indkomne forslag, det var der ingen af, så det var nemt

Således nåede vi til valg til bestyrelse, der var genvalg af Kent og Mette og Hans Henrik blev genvalgt som supelant endvidere blev John Henriksen genvalgt som revisor.

Vi nåede således frem til Eventuelt, her havde Erik Peter fra matchudvalget ordet for fortælle om kalenderen for sæsonen, det var skønt at dette allerede var på plads, dernæst havde formanden ordet, for at overrække Carl en erkendtlighed for hans store indsats i bestyrelsen gennem 10 år.

Som det sidste takkede formanden dagens dirigent for veludført arbejde.

Kent.


Generalforsamling 2014

                                                02.04.2014
           

Referat fra generalforsamlingen.

Vores generalforsamling, som havde Niels Arne, som dirigent forløb stille og roligt, der var 55 medlemmer som deltog plus fire gæster, der var ikke de store ting, der skulle tages stilling til, dog var der en ting, som dette at moderklubben er lidt for tunge at danse med. Årets golfer blev ikke uventet for de fleste, Poul Bøge, virkelig fortjent tillykke. Der var nogle, som bestyrelsen mente skulle have en erkendtlighed for det store arbejde de udfører på forskellige områder uge efter uge for seniorklubben, det var Christian, Erik Peter og John Nielsen, tak til Jer. Der var også  en stor tak til alle de frivillige, som troligt møder op når de bliver forespurgt. Regnskabet blev godkendt uden de store protester, dog var der en enkelt, der ville vide hvor vores renter var henne, men det fik Carl hurtigt svaret på, der var ikke nogen indkomne forslag, så også dette var hurtigt overstået. Det næste punkt var valg til bestyrelsen, her blev Carl og Erling genvalgt mens Steen R. Andersen nyvalgt og som ny sup. blev Hans Henrik Olsen valgt, tillykke med valgene. Under eventuelt var der nogle få spørgsmål, som hurtigt blev besvaret og der var en stor tak for det store frivillige, som seniorklubben udfører fra vores formand Jørgen Pedersen, så alt i alt en stille og rolig generalforsamling godt styret af dirigenten.

kentGeneralforsamling 2013


                                                           09.04.2013

Referat fra generalforsamlingen.

På vores generalforsamling, som havde Niels Arne som dirigent, oplyste formanden, at der havde været mange roser fra vores moderklub og fra menige medlemmer under moderklubbens generalforsamling, til seniorklubbens medlemmer for det store arbejde vi udfører, ja jeg vil her sige, det er jo en fornøjelse, at sidde i en bestyrelse, hvor der er så stor opbakning i alle de ting som seniorklubben står for, en stor tak til alle. Sidste år var det Christian der blev årets golfer og for dette fik han en lille erindrings gave overrakt. Det var jo så spændende hvem der skulle have den som årets golfer 2012, der var igen i år mange om buddet og det er jo dejligt, at der er så mange forslag, men valget faldt på Erling Kragh et stort tillykke til ham det var godt gået. Der var jo også et par andre, som hædret for det store arbejde de udfører for seniorklubben, nemlig Erik Peter og Christian, disse to fik også en erkendtlighed, der er jo selvfølgelig også andre det ved alle. Alle seniorklubbens medlemmer er særdeles velkomne til, at deltage i de turneringer senior klubben arrangerer. Seniorklubben har et par gange søgt forskellige fonde, angående en hjertestarter, dette stod Poul Böge for, men enten afslag eller intet svar, men han prøver andre kanaler. Der var fra seniorklubben stor ros til vores greenkeepere for en særdeles flot bane. Der var et arrangement i årets løb, der var store roser til, det var julearrangementet, for da ikke plan A kunne gennemføres p.g.a. vejret havde udvalget en plan B, det er måske noget der skal genetableres, godt gået til udvalget. Her efter fremlagde Carl regnskabet som blev godkendt uden kommentarer, det skal hermed, at seniorklubben i årets løb har sponseret tilskud da vi var i Sorø, at spille samt sponseret en and til julearrangementet, så det var flot. Herefter var punktet indkomne forslag, bestyrelsen havde fremlagt et, dette var ændring i vores vedtægter stykke 6 således, at der kommer til at stå 8 dage før afholdelse af generalforsamling i stedet for, som der står nu 4 uger dette blev enstemmigt vedtaget. Derefter gik vi over til valg følgende var på valg: Mette, Kent,  Bente og John alle blev genvalgt.  Det var under eventuelt roser fra vores formand for moderklubben og vores chef greenkeeper for det store arbejde vi udfører. Endelig blev det oplyst, at Falster Golfklub gæster os d. 5/8 Tak til Niels Arne som endnu engang styrede generalforsamlingen. 

Kent
Generalforsamling 2012                                                 26.03.2012                              

Den ordinære generalforsamling d. 12 marts blev gennemført med en fin deltagelse og i god ro og orden, styret med kyndig hånd (stemme) af Niels Arne Schmidt.

Årets "golfer" blev kåret. Det blev Christian Pedersen som tak for hans store og frivillige arbejde for golfklubben.

Flere bestyrelsesmedlemmer var på valg, og John Nielsen ønskede ikke at fortsætte. Vi takker John for hans arbejde i bestyrelsen.

Efter valg og efterfølgende konstituering ser bestyrelsen således ud:

Formand:                     Kent Kristensen
Næstformand:              Erling Kragh
Kasserer:                     Carl Erik Andreasen
Sekretær:                     Mette Anholm
Bestyrelsesmedlem:     Poul Böge   
Suppleant:                   Bente Ege Antonsen

Vi er pt. 65 betalende medlemmer og et par nye medlemmer blev budt velkommen i mandags.

Formanden

Ordinær Generalforsamling - Referat                                                29.03.2011

 

              

Seniorklubbens ordinære generalforsamling afholdtes i Cafe' Højen
mandag d. 28 marts kl. 10:30, efter forudgående spil på 9 huller.
Fremmødet var flot, og der er allerede indmeldt ca. 50 medlemmer.

·       Niels Arne Schmidt valgtes til dirigent.

·        Bestyrelsens beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt.

·        Der var ingen anmeldte forslag

·        På valg var Kent Kristensen, Mette Anholm og Poul Böge, som alle blev genvalgt.

·        John Henriksen genvalgtes som revisor.

·        Som 'Årets Golfer' i seniorklubben hyldede vi Kurt Kristensen, der altid møder op, når klubben kalder.

·        Erik Peter Hansen og Vagn Mørkeberg Christiansen var fraværende men fik et par rosende ord for deres store arbejde for klubben.

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden under Niels Arne's ledelse.

Den efterfølgende konstituering resulterede i følgende:

·        Formand - Kent Kristensen

·        Næstformand - John Nielsen

·        Kasserer - Carl Andreasen

·        Sekretær - Mette Anholm

·        Medlem - Erling Kragh

·        Suppleant - Poul Böge

·        Matchudvalg - Erik Peter Hansen

Vedrørende seniorklubbens hjælpeaktiviteter omkring banepleje, er Erling Kragh kontaktmanden, hvis man ønsker at hjælpe til.


Tillæg til indkaldelse til Ordinær Generalforsamling
mandag d. 28. marts

15.03.2011

Hvis det er golfvejr og ikke regner, mødes vi kl. 08:30 og spiller 9 huller. Generalforsamlingens start udskydes derfor til kl. 10:30
Er det IKKE golfvejr, startes generalforsamlingen det oprindelige tidspunkt kl. 10:00


______________________________________________________

  

Ordinær Generalforsamling

02.03.2011

Seniorklubben afholder ordinær generalforsamling
mandag d. 28. marts 2011.

Såfremt vejret tillader det, spiller vi først - Hvis dette ikke lader sig gøre, afholdes generalforsamlingen kl. 10:00 i Café Højen med følgende dagsorden iflg. vedtægterne:

1.  Valg af stemmetællere og dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Regnskab

4.  Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 13. marts)

5.  Valg til bestyrelse og suppleant
På valg til bestyrelsen er Mette Anholm og Kent Kristensen
og som suppleant Poul Bøge.

6.  Valg af revisor - På valg er John Henriksen

7.  Eventuelt

P.b.v. - Kent

Rønnede Golf Klub 2011

24.02.2011

Kære medlemmer af seniorklubben.

Så fik vi afholdt en stiftende generalforsamling for en ny Rønnede
Golfklub - efter en flot indsats fra arbejdsgruppens side.

Resultatet heraf gør det sandsynligt, at vi snart får banen igen.
Det er dog et krav, at den nye golfklub skal op på mindst 350
medlemmer (fuldtids seniorer) senest 15. marts 2011.

Jeg vil her opfordre til, at alle medlemmer i Seniorklubben så hurtigt som
muligt melder sig ind i den nye klub.

p.b.v.  Kent H. Kristensen -formand

 

               

18.01.2011

                         

               

           

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.09 | 09:44

Norsk stableford. Man har 3 slag og kommer i hul uden kast får man 2 straf.
Hvor trækkes de fra??
Trækkes de fra sine + point ? eller en spec. point liste

...
01.05 | 06:07
Klubbens fotoalbum har modtaget 20
07.04 | 10:15
Om Seniorklubben har modtaget 8
19.01 | 15:00
Klubbens forside har modtaget 68
Du kan lide denne side